Как поставить набойки на мужскую обувь

http://sam-master.com/kak-postavit-naboyki-na-muzhskuyu-obuv