Как правильно установить набойки на сильно заношенные каблуки

http://sam-master.com/kak-pravilno-ustanovit-nabojki-na-silno-zanoshennyie-kabluki